IMiniBetterRouteControlView | iOS SDK | 2GIS Documentation
iOS SDK

IMiniBetterRouteControlView

Methods
Properties
(() -> ())?