ru.dgis.sdk.routing.routeMatchesTruckPassZonePasses(truckPassZoneIds,passZonePasses) | Android SDK | 2GIS Documentation
Android SDK