NavigationViewTheme | iOS SDK | 2GIS Documentation

NavigationViewTheme

Navigator theme.

public init(colors: Colors)
Parameters
colors
Colors
public init(
	colors: Colors,
	dashboardTheme: DashboardTheme,
	remainingRouteInfoControlTheme: RemainingRouteInfoControlTheme,
	nextManeuverControlTheme: NextManeuverControlTheme,
	speedControlTheme: SpeedControlTheme,
	cameraControlTheme: CameraControlTheme,
	messageBarControlTheme: MessageBarControlTheme,
	mapControlsTheme: MapControlsTheme,
	betterRouteControlTheme: BetterRouteControlTheme,
	thermometerTheme: ThermometerTheme
)
Parameters
colors
Colors
dashboardTheme
DashboardTheme
remainingRouteInfoControlTheme
RemainingRouteInfoControlTheme
nextManeuverControlTheme
NextManeuverControlTheme
speedControlTheme
SpeedControlTheme
cameraControlTheme
CameraControlTheme
messageBarControlTheme
MessageBarControlTheme
mapControlsTheme
MapControlsTheme
betterRouteControlTheme
BetterRouteControlTheme
thermometerTheme
ThermometerTheme
Properties

Default navigator theme.