WeekTimeInterval | iOS SDK | 2GIS Documentation

WeekTimeInterval

Time interval during the week.

public init(
    startTime: WeekTime,
    finishTime: WeekTime
)
Parameters
startTime
finishTime
Properties

Start time.

End time.